ยินดีกับ"ไพโจน์"กำนันตำบลสำโรงสำเร็จหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"

ยินดีกับ"ไพโจน์"กำนันตำบลสำโรงสำเร็จหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"
ad1


ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-"ไพโรจน์"กำนันตำบลสำโรง เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค2) รุ่นที่ 2/65

นายไพโรจน์ ทองภาพ กำนันตำบลสำโรง เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค2) รุ่นที่ 2/65 ระหว่างวันที่ 8 - 24 มิถุนายน 2564ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 2 มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ไพโรจน์ ทองภาพ กำนันตำบลสำโรง

ความมุ่งหมายในการฝึก
  1. สามารถเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะการเป็นจิตอาสา
  2.  สร้างผู้นำที่มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตน มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความสามัคคี และให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างถาวร

  3.  สามารถเป็นเครือข่ายจิตอาสา 904 ในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเข้าประสานความร่วมมือระหว่าง ศอ.จสอ.พระราชทาน ภาค กับส่วนราชการในพื้นที่ หากเกิดสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
  4.  สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้ชุมชนในท้องถิ่นของตน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน