สะเทือนใจครูทั้งประเทศ!ครูดอยทำดี ถูกตีตราบาปโกงข้าวเด็ก

สะเทือนใจครูทั้งประเทศ!ครูดอยทำดี ถูกตีตราบาปโกงข้าวเด็ก

ad1

สะเทือนครูทั้งประเทศ อย่าปล่อยให้วิบากกรรม ตกอยู่กับ “ครูและเด็กชายขอบ”  โรงเรียนชายขอบ เด็กนักเรียนชายขอบ โรงเรียนต้องทอดกฐินทอดผ้าป่าหาทุนเพื่อการศึกษาและอาหารกลางวันสำหรับเด็กไกลปืนเที่ยง

ประทุม เรืองฤทธิ์

นายประทุม เรืองฤทธิ์ ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้ เปิดเผยว่า จากกรณีเรื่องการปลดออกจากราชการนายชัยยศ สุขต่อ อดีตครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ครูที่มีคุณูปการต่อการการศึกษาไทยในพื้นที่ชายขอบ  ด้วยสาเหตุมาจากการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนที่มิได้อยู่ในเงื่อนไขตามสวัสดิการโครงการอาหารกลางวันที่มีอยู่

จากเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทั้งสื่อโทรทัศน์และโลกโซเซียลสะเทือนไปวงการครูทั่วประเทศในขณะนี้ เป็นที่แน่นอนว่าหากมองในมุมการใช้ระเบียบเป็นข้อกำหนดย่อมมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในผลของการกระทำ

นายประทุม กล่าวอีกว่า แต่หากมามองผ่านมิติของความเป็นจริงในสภาพของโรงเรียนขยายโอกาส เรื่องนี้ย่อมส่งผลสะเทือนทั้งประเทศ  เพราะในโรงเรียนขยายโอกาสหลายโรงเรียนดำเนินงานตามโครงการนี้อยู่ ซึ่งมีมุมมองดังนี้

ครูชัยยศ  สุขต่อ

1. โรงเรียนขยายโอกาสคือโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนให้กับเด็กขาดโอกาสในพื้นชายขอบ ซึ่งเมื่อการขาดโอกาสนั้นย่อมมีทุกด้าน ไม่ว่าเรื่องทุนทรัพย์ เรื่องอาหาร และเรื่องผลการเรียนรู้  ซึ่งเรื่องนี้ต่างมีมานานแล้ว

“แต่ว่ากลับไม่เคยได้รับการเยียวยาดูแลแก้ไข เรื่องด้านข้อระเบียบต่างๆ ที่สนองตอบในการขาดโอกาสของเด็กด้านอาหารกลางวัน เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสล้วนมีความเสี่ยง ต่อการออกกลางคัน การขาดแคลน ฯลฯ ที่ถาโถมเข้ามาในเชิงการบริหารจัดการ โรงเรียนขยายโอกาสจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเด็กๆ ในพื้นที่ชายขอบ” นายประทุม กล่าว

2. ตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับถึง 9 ปี หมายถึงให้ เด็กไทยทุกคนต้องจบการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาชีวิต เพื่อการต่อยอดหรือการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่
แต่การบังคับให้เด็กต้องเรียนและอยู่ร่วมกันตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ม.3 มีเด็กบางกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการ แต่อีกกลุ่มต้องช่วยตนเอง แน่นอนว่าสถานศึกษาย่อมมิอาจทนอยู่ และเห็นเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับสวัสดิการอาหารเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ

3. ภาครัฐมิใช่ไม่รู้ไม่ทราบ แต่ความใส่ใจในการให้โอกาสกับเด็กเหล่านี้ยังไม่สามารถซึมซับและแก้ไขมานานมาก เป็นการเพิกเฉย  จนต้องทำให้สถานศึกษาต้องแก้ไขช่วยดำเนินการ มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเงินนอกงบประมาณ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า หาทุน แม้กระทั่งยอมทำผิดระเบียบข้อปฏิบัติ โดยที่หน่วยงานเหนือขึ้นไปและภาคการเมืองยังไม่นึกถึงเหล่านี้

นายประทุม กล่าวอีกว่า อย่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและลุกลามไปมากกว่านี้ จึงเรียกร้องให้ ผู้รับผิดชอบ รีบแก้ไขเร่งด่วน ด้วย 1. ดูแลครูที่เผชิญกับวิบากกรรมโดยมิได้มีเจตนาทุจริตเป็นพิเศษ คือมิได้หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์กับตนเอง
2. ถึงเวลาหรือยังที่ต้องแก้ไขกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการจัดสวัสดิการให้กับเด็กๆ พื้นที่ชายชอบได้รับสวัสดิการอย่างถ้วนหน้า.


โดย...อัสวิน ภักฆวรรณ