กองทัพเรือร่วมกับหน่วยราชการจัดทีมแพทย์และพยาบาล ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้โรงเรียนในสังกัด

ทหารเรือ

กองทัพเรือร่วมกับหน่วยราชการจัดทีมแพทย์และพยาบาล ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้โรงเรียนในสังกัด

ad1

ad1

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเรือโท นฤพล  เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK (Antigen test kit) ให้แก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน (on-site) วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งได้มีการสาธิต และแนะนำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK ให้กับคณะครูเพื่อให้นำไปแนะนำ และดำเนินการกับนักเรียนต่อไป


ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และเป็นบุตรหลานของข้าราชการ กองทัพเรือ เกิดความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเป็นไปการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟู กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19