ปทุมธานีกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ปทุมธานีกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ad1


ad1

ad1

ad1

กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดปทุมธานี ปี 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอลำลูกกา  หมู่ 14 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 วัตถุประสงค์ 
- เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่
- เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ ที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้

ในวันนี้ นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงาน นางสรวงสุดา ปิติเสรี ปลัดอำเภอลำลูกกา กล่าวต้อนรับ และนางสาวศศิธร โคโต เกษตรอำเภอลำลูกกา กล่าวรายงาน
โดยมีพี่น้องเกษตรกรจาก อำเภอธัญบุรี คลองหลวง และหนองเสือ เข้าร่วมงานในวันนี้อำเภอละ 20 ราย อำเภอลำลูกกา จำนวน 60 ราย รวม 120 ราย ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ได้จัดกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยด้านการสาธารณสุขแก่ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน และมีการตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงทองหลาง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการให้บริการด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกร ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร จำนวน 5 สถานีเรียนรู้ ดังนี้

1. สถานีเรียนรู้ : ปลูกและดูแลอย่างไรดี จึงจะถูกวิธี จำนวน 3 หน่วยงาน  
การปรับปรุงบำรุงดิน : สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM/การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ( GAP): ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
2. สถานีเรียนรู้ : เทคโนโลยีการผลิตข้าว จำนวน 2 หน่วยงาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
การปรับพื้นที่แปลงนาด้วยเลเซอร์ : สำนักงานองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำประเทศไทย หรือ GIZ
3. สถานีเรียนรู้ : มาเรียนรู้การขายกันจร้า จำนวน 2 หน่วยงาน
การตลาดแบบปกติ : กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา (นายชาตรี ระดมเล็ก)
การตลาดแบบออนไลน์ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

4. สถานีเรียนรู้ : พออยู่ พอกิน พอใช้ จำนวน 3 หน่วยงานเกษตรทฤษฎีใหม่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีการทำบัญชีครัวเรือน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
เศรษฐกิจพอเพียง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
5. สถานีเรียนรู้ : เรียนรู้ง่าย มีรายได้เสริม จำนวน 3 หน่วยงาน
การเลี้ยงสัตว์น้ำ : สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีการเลี้ยงสัตว์ปีก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
การเพาะเห็ดฟาง : สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ : เข้าสถานีเรียนรู้ละ 24 ราย สถานีละ 20 นาที 
นิทรรศการ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบึงคอไห จัดนิทรรศการให้ความเรื่อง การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ และ
การเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ และมวนพิฆาต)

สาธิต ณ แปลงหมากเหลือง เรื่อง ระบบน้ำอัจฉริยะ และการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์โดยใช้โดรน