"ซีพีเอฟ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี" โชว์เทคโนโลยีระดับโลก ต้อนรับ คณะ APO

"ซีพีเอฟ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี" โชว์เทคโนโลยีระดับโลก ต้อนรับ คณะ APO

ad1

คณะสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคีสมาชิกในนามประเทศไทย ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ เอพีโอ (Asian Productivity Organization : APO) เยี่ยมชม กระบวนการผลิตโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจรสระบุรี ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Workshop on IoT Applications in Livestock Management เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีด้าน IoT (Internet of Things) และต่อยอดธุรกิจในอนาคต โดยมี น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองผู้อำนวยการ ด้านมาตรฐานฟาร์มและข้อกำหนดลูกค้า และคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมบรรยายพิเศษการประยุกต์ใช้จริงเชิงอุตสาหกรรม

ซีพีเอฟ นำระบบอัจฉริยะ (Smart Farm) มาเชื่อมโยงกับการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มแบบอัตโนมัติ ที่สามารถติดตามผลได้แบบ Real Time และแม่นยำ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของสัตว์ ความต้องการ และความสุขสบายตามธรรมชาติของสัตว์ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)สนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิต  ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero ภายในปี 2050