ชลบุรีรวมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันฉัตรมงคล

ชลบุรีรวมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันฉัตรมงคล

ad1

จังหวัดชลบุรีรวมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันฉัตรมงคล สมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 บริเวณจุดปล่อยตัว สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา 2535 (สวนสาธารณะข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการ ประชาชนนักวิ่งจากทุกสารทิศ พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,200 คนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย และดำรงพระอิสริยยศ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเกษตรกรรม ด้านพระศาสนา ด้านกีฬา ด้านการทหาร ด้านการบิน และด้านราชการ

โดยพระองค์ท่านให้ความสำคัญทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย อีกทั้ง มอบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม และฐานะยากจน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงด้านสังคมสงเคราะห์ ทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส

ดังนั้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทุกจังหวัดได้มีโอกาสรับการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้