แต่งตั้ง "นายกฝอ"เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ

แต่งตั้ง "นายกฝอ"เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ

ad1

แต่งตั้ง "นายกฝอ" อดีตนายกนครแม่สอด เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ และการปฎิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎร

นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ และการปฎิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือแต่งตั้ง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ "นายกฝอ" อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ และการปฎิรูปประเทศ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำแสดงความคิดเห็น และวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมาธิการหรือประธานคณะกรรมาธิการมอบหมาย

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ "นายกฝอ" อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ภายหลังได้รับหนังสือแต่งตั้ง ได้แจ้งผ่านสื่อโซเซียล ว่าเรียน พี่น้องชาวแม่สอด พบพระ อุ้มผาง แม่ระมาด ท่าสองยาง จังหวัดตาก ผมได้รับความไว้วางใจจาก สส สุธรรม แสงประทุม สส.พรรคเพื่อไทย(รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ประสานงานนาย รังสิมันต์ โรม(พรรคก้าวไกล) ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ และการปฎิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งผมเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ ผมในฐานะเป็นคนแม่สอด เป็นตัวแทนของคนแม่สอด จะผลักดันขับเคลื่อนให้ แม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน มีการพัฒนาต่อเนื่องในทุกด้าน โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนฯครับ
นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ (อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด)

ประวัติ  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือที่ใครๆ เรียกขานว่า “นายกฝอ” ปัจจุบันอายุ 66 ย่างเข้า 67 ปี   เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2500 ทางการเมืองในปี 2533 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล (สท.)ตำบลแม่สอด และได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลฯ  ในปี 2535 ได้เป็นเทศมนตรีตำบลแม่สอด และในปี 2537 ได้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอด-เดินหน้าทางการเมืองจนได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแม่สอด ใน ปี 2544  (เป็นแบบเลือกตั้งนายกฯโดยตรง) จากการเดินหน้านโยบายยกระดับเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง และได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง ใน ปี 2549  ต่อมาในปี 2553  ได้ยกระดับเทศบาลเมืองแม่สอด เป็นเทศบาลนครแม่สอด และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนแรก
 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ และมาจบปริญญาโทยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-แม่สอด และจบจากที่สถาบันเทคโนโลยีด้วย  และได้รับปริญญาเอก:รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา.

สำหรับ “แม่สอด”เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดตาก ที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในแนวทางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพราะเมืองการค้าที่ติดต่อได้กับเมืองเมียวดีในประเทศเมียนมา และกลุ่มเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงและอ่าวเบงกอล (GMS and BIMSTEC) ซึ่งการค้าชายแดนชายแดนไทย-พม่าที่ด่านแม่สอดมีมูลค่าปีละไม่ต่ำกว่า  80,000-100,000  ล้านบาท และยังมีความพยายามผลักดันยกฐานะแม่สอดให้เป็นจังหวัดด้วย ดังนั้น ความสำคัญของแม่สอดจึงมีอยู่ไม่น้อย