ซีพีเอฟ ย้ำ เลี้ยงหมูตามมาตรฐานสากล ผ่านการตรวจสอบสารตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ซีพีเอฟ ย้ำ เลี้ยงหมูตามมาตรฐานสากล ผ่านการตรวจสอบสารตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ad1

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบและสมเหตุผล ผลิตเนื้อหมูปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบสารตกค้าง สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
 
น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริการวิชาการสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและการมีสุขภาพดีของผู้บริโภคทั่วโลก ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีแนวทางปฏิบัติตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารโปรตีนและดูแลสัตว์ในฟาร์มให้มีความเป็นอยู่สุขสบาย มีอาหารและน้ำพอเพียงตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และได้รับการตรวจประเมิน ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานอิสระภายนอก เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเหมาะสมและมีมนุษยธรรม สอดคล้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดและข้อบังคับของประเทศผู้ผลิตและประเทศคู่ค้า
 
นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้ประกาศวิสัยทัศน์การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบและเหมาะสม ครอบคลุมทั้งฟาร์มของบริษัทและฟาร์มของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม โดยสัตวแพทย์จะต้องมีใบสั่งยาจึงจะทำการร้กษาสัตว์ได้ ไม่มีการใช้สารใดๆ ที่เป็นข้อห้ามทางกฎหมายทั้งหมด และมีการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด มีข้อกำหนด มีระยะหยุดยาที่เหมาะสม และผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า เนื้อหมูจากฟาร์มสุกรของ ซีพีเอฟ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัยต่อการบริโภค ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อลดภาวะเชื้อดื้อยา
 
สำหรับการเลี้ยงสุกร ของ ซีพีเอฟ ให้สุกรมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มีสุขภาพดี โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ มีหลักการสำคัญ 5 ประการ คือ
 
• สายพันธุ์สุกรที่ดี แข็งแรงเติบโตได้ดี โดยที่ไม่ต้องใช้สารเร่งการเจริญเติบโต
• อาหารที่ดี คุณค่าทางโภชนาการตรงตามความต้องการ เหมาะกับแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้สุกรเจริญเติบโตเต็มที่ พร้อมเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับสุกรมีสุขภาพแข็งแรงด้วย โปรไบโอติก
• โรงเรือนที่ดี โรงเรือนระบบปิด ปรับอากาศให้โรงเรือนเย็นสบายด้วยการระเหยของน้ำ (Evaporative Cooling System : EVAP) พร้อมใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้ามาช่วยในการเลี้ยง เพื่อให้สุกรอยู่อย่างสุขสบาย และมีสุขภาพดี เติบโตเต็มที่ ไม่เครียดไม่เจ็บป่วย
• การจัดการฟาร์มที่ดี ยึดหลักมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ โดยการเลี้ยงดูทุกขั้นตอนมีสัตวแพทย์ และสัตวบาลคอยควบคุมดูแล
• ระบบการป้องกันโรคในสุกรที่ดี ซีพีเอฟ ใช้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค ปลอดจากโรคระบาดสัตว์และโรคระบาดในมนุษย์
 
"กระบวนการผลิตของ ซีพีเอฟ ทั้งหมด มุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคทุกชนิด นอกจากมีสัตวบาลคอยดูแลสุกร ยังมีสัตวแพทย์คอยควบคุมดูแลเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์มทั้งหมด ทุกขั้นตอนควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทุกส่วน เมื่อสัตว์ไม่มีโรค สุขภาพดี ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฎิชีวนะเพื่อรักษา ซึ่งเป็นผลดีส่งถึงผู้บริโภค" น.สพ.ดำเนิน กล่าว
 
สำหรับหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ ประกอบด้วย
1. ปราศจากความหิว กระหาย และการให้อาหารที่ไม่ถูกต้อง
2. ปราศจากความไม่สะดวกสบาย อันเนื่องมากจากสภาวะแวดล้อม
3. ปราศจากความเจ็บปวดและโรคภัย ต้องมีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม หรือหากได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาที่จำเป็น
4. ปราศจากความกล้วและความทุกข์ทรมาน และภาวะเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ
5. มีอิสระในการแสดงออกในพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ เช่น พฤติกรรมการขุดคุ้ย