รฟม. พร้อม หนุนพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ ในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ “นครแม่สอด”- หากรัฐบาลมอบหมายก็พร้อมดำเนินโครงการ

รฟม. พร้อม หนุนพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ ในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ “นครแม่สอด”- หากรัฐบาลมอบหมายก็พร้อมดำเนินโครงการ

รฟม. พร้อม หนุนพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ ในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ “นครแม่สอด”- หากรัฐบาลมอบหมายก็พร้อมดำเนินโครงการ

ad1

ad1

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร และอดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า จากการที่ตนเองเคยทำหนังสือถึงผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในสมัยที่เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เพื่อขอรับการสนับสนุนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ “นครแม่สอด” ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ ทาง รฟม. ได้มีหนังสือตอบกลับมายังเทศบาลนครแม่สอด ตามหนังสือของ รฟม. 007/456 ตามหนังสือ ทน.แม่สอด ที่อ้างถึง เทศบาลนครแม่สอด ที่ ตก.52108/4765 ลงวันที่ 28 ธันสาคม 2563

ซึ่งทางนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งกลับมายัง เทศบาลนครแม่สอด(ทน.นครแม่สอด) ว่าตามที่ได้มีการขอรับการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาพื้นที่หรือเมืองมีลักษณะพิเศษ “นครแม่สอด” จากกระทรวงคมนาคม เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)เชื่อมโยงความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง Sister City (แม่สอด-เมียวดี) โดยได้เสนอให้มีโครงการรถไฟฟ้ารางเบาในพื้นที่เมืองแม่สอด

ในการนี้ทางรองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งได้มอบหมายให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ฯ ได้พิจารณาดำเนินการและแจ้งตอบให้เทศบาลนครแม่สอด นั้น ทาง รฟม.ขอเรียนแจ้งให้ทราบ ว่าโครงการรถไฟฟ้าในเมืองหลักภูมิภาคที่ รฟม.อยู่ระหว่างดำเนินการนั้น เป็นโครงการที่ได้มีการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค ดังกล่าว โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้เสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเพื่อพิจารณามอบหมายให้ รฟม.รับไปดำเนินการต่อไป ดังนั้นหาก รฟม.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าในเมืองแม่สอด รฟม.ก็มีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการ ดังกล่าวเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่าในโครงการนี้ สรุปได้ว่าหากรัฐบาลมีการมอบหมายให้ รฟม. ให้ดำเนินการ ทาง รฟม.ก็มีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการได้