สำนักงานอัยการสูงสุดจัดเสวนาทางวิชาการ การเปลี่ยนผ่านองค์กรอัยการอย่างสร้างสรรค์ (Strong OAG Symposium 2023 : A New Era of Justise )

สำนักงานอัยการสูงสุดจัดเสวนาทางวิชาการ การเปลี่ยนผ่านองค์กรอัยการอย่างสร้างสรรค์ (Strong OAG Symposium 2023 : A New Era of Justise )

ad1

# สำนักงานอัยการสูงสุดจัดเสวนาทางวิชาการ การเปลี่ยนผ่านองค์กรอัยการอย่างสร้างสรรค์ (Strong OAG Symposium 2023 : A New Era of Justise )

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ.ห้องเวิล์ดบอลรูม รร.เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิล์ด ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานอัยการสงสุด ได้จัดเสวนาทางวิชาการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอัยการให้ไปสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์ (Strong OAG Symposium 2023 : A New Era of Justise ) และรับฟัง “ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566- 2570 ) และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอัยการ ระยะ 15 ปี(พ.ศ. 2566 - 2580) ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ว่าจ้างให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ และยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว

โดยมีการ ปาฐกถาพิเศษ “​องค์กรอัยการในสายธารของกระบวนการยุติธรรมและความหวังของประชาชน”
โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
สุรเกียรติ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี

ปาฐกถาพิเศษ “ดุลยภาคแห่งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ” โดย น.ส. นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด

และ เสวนาเรื่อง “ความยุติธรรมบนการก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิม” โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์
กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

เสวนาเรื่อง “ รุก รับ ปรับ เปลี่ยน ก้าวให้ทันเทคโนโลยี หมุดหมาย และฉากทัศน์แห่งโลกอนาคต ” โดย
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต , และ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เสวนาเรื่อง “ กระบวนงาน และคน แบบไหนที่จะพาองค์กรไปสู่ทางรอด ทางเลือก บนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนผ่าน ”
โดยรองอัยการสูงสุด
นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ , นายสมเกียรติ คุววัฒนานนท์ และนายอิทธิพร แก้วทิพย์

และ การบรรยายพิเศษ” ก้าวต่อไปขององค์กรอัยการสู่ความยุติธรรมในระดับสากล : มองผ่าน ร่างแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566- 2570 ) และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอัยการ ระยะ 15 ปี(พ.ศ. 2566 - 2580)
โดย รศ.วันชัย มีชาติ หัวหน้าโครงการ ฯ
อาจารย์ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมงาน เสวนาทางวิชาการครั้งสำคัญของสำนักงานอัยการสูงสุด ด้วย

(Strong OAG Symposium 2023 : A New Era of Justise )