แอมเวย์มุ่งมั่นแนวทางเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ดึงผู้บริโภคร่วมอัปไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก ลดขยะและลดการใช้ทรัพยากร

แอมเวย์มุ่งมั่นแนวทางเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ดึงผู้บริโภคร่วมอัปไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก ลดขยะและลดการใช้ทรัพยากร

ad1

รู้หรือไม่? ในอีก 27 ปีข้างหน้า ขยะพลาสติกในมหาสมุทรทั่วโลกจะมีน้ำหนักรวมมากกว่าปลาทั้งหมด!*

และจากรายงาน Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options โดย OECD พบว่า ทั่วโลกมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นถึง 353 ล้านตันต่อปี แต่มีการนำกลับมารีไซเคลเพียง 9% ต่อปีเท่านั้น ปัญหาขยะพลาสติกจึงนับเป็นโจทย์เร่งด่วนที่รอคอยการแก้ไข

สำหรับแอมเวย์ซึ่งให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2502 ด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ แอล.โอ.ซี. ซึ่งยังคงวางจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน) การจัดการปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ที่โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ของแอมเวย์จึงมีความพยายามสำคัญอยู่ 2 ประการคือ การลดปริมาณพลาสติกในบรรจุภัณฑ์ และการนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล โดยในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น ลดการใช้พลาสติกลงได้ถึง 21% คิดเป็น 130,656 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการนำขยะขวดน้ำแบบ PET 9.9 กรัม ออกจากสิ่งแวดล้อมได้มากถึง 13,225,308 ขวด และที่โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ของแอมเวย์  ในเมืองเอด้า รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ยังได้มีการนำเอาวัสดุใช้แล้วมาบดและผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

ผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาขยะพลาสติกร่วมกับแอมเวย์

ผู้บริโภคถือเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ เพราะปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นหลังการบริโภคมีสัดส่วนที่มากกว่าขยะพลาสติกจากกระบวนการผลิตอย่างชัดเจน ด้วยความพร้อมด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม และจำนวนสาขาที่มีอยู่ถึง 82 สาขาทั่วประเทศ  แอมเวย์ประเทศไทยจึงอาสาขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว โดยตั้ง Recycling Corner ที่แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา เพื่อรับคืนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์ภายใต้โครงการ Amway, Go Green Together รวมพลังสีเขียว เพื่อโลกสดใส ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก มีบรรจุภัณฑ์พลาสติกถูกนำมาคืนเฉลี่ยเดือนละกว่า 700 กิโลกรัม และถูกนำไปอัปไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น ถุงพลาสติก ReBag ถุงพลาสติกที่มีส่วนผสมจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์ใช้แล้ว เพื่อให้บริการลูกค้าที่แอมเวย์ ช็อป

เมื่อรู้ว่าจะนำขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม ผู้บริโภคมีความตื่นตัวมากขึ้น

ปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่แอมเวย์ได้รับคืนจากนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่มีกิจกรรม “ร่วมกันคืนกระป๋อง” ซึ่งเป็นภารกิจพิเศษที่ตั้งเป้าหมายรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในระยะเวลา 2 เดือน (มี.ค. – เม.ย. 2566) เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยแอมเวย์สามารถรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้มากถึง 5 ตัน สูงกว่าการรับคืนในช่วงปกติถึง 257% ทำให้เห็นว่าเมื่อได้รู้ว่าปลายทางของขยะพลาสติกจะทำประโยชน์ให้สังคมในรูปแบบใด ผู้บริโภคก็ยิ่งกระตือรือร้นที่จะคัดแยกและนำมาร่วมกิจกรรมรีไซเคิลมากขึ้น

ตัวตนของแอมเวย์ในด้านความยั่งยืนเพื่อโลก

การช่วยลดขยะพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามดูแลโลกของแอมเวย์ที่ได้ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกวัตถุดิบบนฟาร์มออร์แกนิคที่เน้นการดูแลธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น ด้วยวิธีการเพาะปลูกแบบปฏิรูปฟื้นฟูดิน (Regenerative Farming) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติที่ดีต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานที่ยึดหลักการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ด้วยการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ จากจุดเล็กๆ ไปสู่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น

ทุกความใส่ใจเหล่านี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากวิสัยทัศน์ของแอมเวย์ที่ต้องการช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เกิดเป็นพันธสัญญา ด้านสิ่งแวดล้อม “เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โลกที่สดใสยิ่งขึ้น และแอมเวย์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น” ร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารและเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับแอมเวย์ประเทศไทย ได้ที่ https://bit.ly/3MDVvZf

*จากการวิเคราะห์ของ Ellen MacArthur Foundation ในรายงาน The New Plastic Economy: Rethinking the Future of Plastic and Catalysing Action