คณะรมต.แรงงานเมียนมายกทัพนักธุรกิจศึกษาดูงานสวนอุตฯเครือสหพัฒน์แม่สอด

คณะรมต.แรงงานเมียนมายกทัพนักธุรกิจศึกษาดูงานสวนอุตฯเครือสหพัฒน์แม่สอด

ad1

ตาก – คณะรัฐมนตรีแรงงานประเทศเมียนม่า และคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมชมและรับทราบข้อมูลจากสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์แม่สอด

Mr.Myint Nanug รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สหภาพเมียนมา (Myint Naung Union Minister Ministry of Labor The Republic of the Union of myanmar) และคณะ เดินทางเยือนประเทศไทย ในพื้นที่ ชายแดนไทย=เมียนมา  อ.แม่สอด จ.ตาก 

โดยคณะรัฐมนตรีแรงงานสหภาพเมียนมา  พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และ หัวหน้าจัดหางานจังหวัดตาก หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก พร้อมคณะได่เดินทางไป เข้าเยี่ยมชมสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด โดยมีนายจักรชัย จันทร์นิ่ม ผู้จัดการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด และนายอำนาจ นันทหาร ที่ปรึกษาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด ให้การต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้

โดยนายจักรชัย จันทร์นิ่ม ผู้จัดการเครือสหพัฒน์แม่สอดได้บรรยายทิศทางการลงทุนของเครือสหพัฒน์ฯ ในประเทศไทย และวัตถุประสงค์ การจัดตั้งสวนอุตสาหกรรม แม่สอด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและนายอำนาจ นันทหาร ที่ปรึกษาเครือสหพัฒน์ แม่สอดได้นำเสนอ สถานการณ์ สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานเมียนมา ตามมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ การทำงานคนต่างด้าว และตามบันทึกข้อตกลง ( MOU )ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพเมียนมา ที่อนุญาตให้แรงงานเมียนมาร์ เข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลเมียนมาออกหนังสือเดินทางให้แรงงานเมียนมา ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่เขตเศษฐกิจพิเศษตาก เพราะปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาร์ได้สั่งระงับการออกหนังสือเดินทางดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานแล้ว

โดยท่าน รมต.แรงงานฯ แห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่าการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ เรื่องการที่รัฐบาลเมียนมาจะเข้ามาจัดตั้งศูนย์ CI หรือศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงานพม่า จำนวนว 8 แห่ง เป็นศูย์ประจำ จำนวน 5 แห่ง และศูนย์เคลื่อนที่ 3 แห่ง โดยแรงงานเมียนมาร์ในพื้นที่จังหวัดตากจะได้รับการบริการศูนย์ฯ เคลื่อนที่ จากศูนย์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ มาให้บริการในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

-โดยศูนย์ CI จะดำเนินการเพื่อพิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาร์ และออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่เรียก่า CI ( Certificate of Identify ) ให้กับแรงงานเมียนมาชั่วคราวเพื่อให้อยู่และทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างไทยกับเมียนมา -เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่แรงงานเมียนมา ในการโอนเงินส่งกลับประเทศเมียนมา โดยผ่านแอปพลิเคชั่นใหม่ ที่ร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งชาติเมียนมาร์ โดยยึดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินจ๊าดที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น เพื่อความสะดวกปลอดภัยและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่แรงงานเมียนมาร์ที่เกิดขึ้น

-เรื่องการปรับลดการจัดเก็บภาษีเงินได้จากแรงงานเมียนมา จากที่เคยจัดเก็บจากเดิม ร้อยละ 2 จากรายได้ทั้งหมดเป็นจัดเก็บร้อยละ 2 จากเงินสุทธิ หลังจากมีการหักค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายที่ให้หักตามกฏหมายออกแล้ว ซึ่งทาง รมต.แรงงาน แห่งสหภาพเมียนมา ได้ตอบรับแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการการจ้างแรงงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยให้นำส่งบัญชีรายชื่อแรงงานเมียนมาผ่านทูตแรงงานเมียนมา ประจำจังหวัดตาก เพื่อเสนอให้รัฐบาลเมียนมาร์อนุญาตให้ออกหนังสือเดินทาง ณ.จังหวัดเมียวดี ต่อไป

คณะ รมต.แรงงานฯ แห่งสหภาพเมียนมา  ยังได้เยี่ยมชมโรงงาน บีเอ็นซี แม่สอด จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานในเครือสหพัฒนฯ ประกอบกิจการผลิตถุงเท้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดตาก และใช้แรงงานเมียนมาร์ กว่าร้อยละ 70 ของแรงงานทั้งหมด โดย รมต. แรงงานเมียนมา ได้แสดงความชื่นชมว่า สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอด ตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์ที่ดี ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สถานที่สะอาด สวยงาม มีการบริหารจัดการแรงงานที่ดี ควรแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างของสถานประการต่างๆ