นักศึกษา ม.เกริก ขึ้นแท่น คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย นวัตกรรม FIN CARE แพลตฟอร์มให้บริการดูแลสุขภาพ การพยาบาล และการแพทย์เคลื่อนที่

นักศึกษา ม.เกริก ขึ้นแท่น คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย นวัตกรรม FIN CARE แพลตฟอร์มให้บริการดูแลสุขภาพ การพยาบาล และการแพทย์เคลื่อนที่

ad1

นางสาวสาวิตรี มามาตย์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม รุ่นที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับรางวัลประเภท นวัตกรรมดีเด่น ปี พ.ศ.2566 กระทรวงสาธารณสุข จากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับผลงาน “Fin care ระบบจองและการนัดหมายแบบอัจฉริยะ”

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า เรามีความตั้งใจที่จะผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต “บริหารธุรกิจอิสลาม”  ที่มีความรู้ความสามารถบูรณาการ 2 ศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ และเข้าใจในหลักการของอัลอิสลาม ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปิดพื้นที่เป็นเวทีแข่งขันการวางแผนธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลมีเป้าหมายให้เกิดผลงานด้านนวัตกรรมธุรกิจ และพร้อมผลักดันการทำธุรกิจที่ทำให้เกิดจริง และช่วยยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมให้กับประเทศไทย ซึ่งเราดีใจและภูมิใจกับความสำเร็จของนักศึกษาปริญญาโทรุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ เป็นอย่างมาก และเชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนจะประสบความสำเร็จ สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติเช่นกัน

นางสาวสาวิตรี มามาตย์ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม Fin care ได้รับแรกบันดาลใจจากการเรียนในห้องเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก รายวิชากลยุทธ์การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้จัดงาน IICB Bangkok Business Challenge 2022 ขึ้น โดยมีกิจกรรม Pitching Challenge ประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล ดิฉันและเพื่อน ๆได้นำเสนอผลงานเป็น “FIN CARE" แพลตฟอร์มให้บริการดูแลสุขภาพ การพยาบาล และการแพทย์เคลื่อนที่ โดยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ อย่างท่านระบิล พรพัฒน์กุล ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ และคุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ เพื่อแนะนำพัฒนางานชิ้นนี้ และในภายหลัง ดิฉันได้นำมาพัฒนาต่อยอดกับอาชีพพยาบาลที่ทำอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารสุขอำเภอเมืองกระบี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในเขตอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกันขับเคลื่อนโดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ จนทำให้เกิดเป็น Fin care Application ขึ้นสามารถใช้งานได้จริง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้จริง เรานำนวัตกรรมที่ทำไปถ่ายทอดในเวทีวิชาการต่างๆ ตั้งแต่เวทีระดับจังหวัด  (ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด) ระดับเขตสุขภาพ (ได้รับรางวัลชมเชย) ระดับภาค (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1) และระดับประเทศ (ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ) ประเภทนวัตกรรม

โดย Fin care ในเฟสแรก เราเริ่มต้นจากกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ก่อน  และได้ต่อยอดจนในขณะนี้ได้พัฒนาระบบการใช้งานเข้าสู่ระยะเฟส 2 ขยายกลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีระบบบริการที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการได้ทุกทุกเพศ ทุกวัย ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทุกคนได้ใช้และเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงต้องขอขอบคุณคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ที่มอบความรู้และจุดประกายนวัตกรรมอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ กับ Fin care ระบบจองและการนัดหมายแบบอัจฉริยะ

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม กล่าวอีกว่า ทางหลักสูตรมุ่งเน้นการปรับใช้บริหารธุรกิจกับการใช้ชีวิตจริง โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว ให้ได้ต่อยอดทางความคิดด้านวัตกรรม โดยเรามีอาจารย์ขวัญชัย ห้วยลึก และ ดร. อนันต์ สะเล็ม อาจารย์ผู้สอนรายวิชากลยุทธ์การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ที่มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจอยู่แล้วจึงสามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งในวิชากลยุทธ์การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ได้จัดให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการนำเสนอในรูปแบบของ Pithing เพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟังให้เข้ามาลงทุน โดยให้แต่ละกลุ่มคิดธุรกิจ Start Up ขึ้นมานำเสนอ และได้เชิญผู้แสดงความคิดเห็น (Commentator) จากหลากหลายในวงการธุรกิจ เช่น กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) และผู้บริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDTA) เป็นต้น มาให้แสดงความคิดเห็นและให้การแนะนำ พร้อมกับให้คะแนนในแต่ละกลุ่ม โดยจะมีรางวัลมอบให้ในแต่ละกลุ่มของนักศึกษา ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ แพลตฟอร์ม นวัตกรรม FIN CARE ได้เกิดขึ้นในครั้งนี้ และนำไปสู่รางวัลระดับประเทศ