Loading...


นายกอบจ.ตาก ชูนโยบาย ลดขยะมูลฝอยท้องถิ่นตาก-นายก.อบจ.ตาก ชูนโยบาย ลดขยะมูลฝอย ในท้องถิ่นและนำไปปฏิบัติในหมู่บ้าน ชุมชน คัดแยกขยะครบวงจรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เพื่อลดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก โดยมีนายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ อบจ.ตาก กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3, ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, บริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด , บริษัท เบตเตอร์เวิล์ด กรีน จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก มาบรรยายให้ความรู้ กับผู้เข้ารับการอบรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดโครงการนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและนำไปปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะอย่างครบวงจร หลังจากฟังคำบรรยายแล้ว คณะผู้เข้าอบรม จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สังเกตการณ์ กว่า จำนวน 80 คน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ