Loading...


พ่อเมืองตากหนุนนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0


 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.62 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เปิดเผยภายหลังเปิด โครงการบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ว่า วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์แขนกลและระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาอัตราค่าจ้างแรงงานสูงและค่าจ้างแรงงานในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น และการขาดแคลนแรงงานซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุและประกอบกับ SMEs ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากประสบปัญหาด้านการผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น สินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่สม่ำเสมอ ไม่มีมาตรฐาน อัตราการสูญเสียจากกระบวนการผลิตสูงทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดในประเทศและต่างประเทศลดลง

 

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก จำนวน 3,000,000 บาท ให้สำนักงาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จัดทำโครงการบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการนำหุ่นยนต์แขนกลและระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ SMEs ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการประดิษฐ์แขนกลและระบบอัตโนมัติ การสร้างความตระหนักให้ SMEs ในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต=การพัฒนาทักษะการสร้างหุ่นยนต์แขนกลและระบบอัตโนมัติที่สามารถใช้ได้จริง จำนวน 1 ตัว ไว้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ


Loading...

ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์แขนกลและระบบอัตโนมัติและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายนักประดิษฐ์คิดค้น โครงการบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 นี้ มีกิจกรรมดำเนินการต่างๆ

ประกอบด้วย จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าชุมชน กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอีโค่อินน์แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 100 คน และเปิดรับสมัครผู้ต้องการเข้าร่วมรับการอบรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมข้างต้น จำนวน 60 คน =การจัดกิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความตั้งใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา2 และคณะกรรมการคัดเลือกได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

 

1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการหรือทายาท หน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องโดยต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 90 % ของระยะเวลาทั้งหมดจนสิ้นโครงการ

4. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

5.จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน จากผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์และเรียกรายชื่อลำดับถัดไปเข้ามาฝึกอบรมแทนเพื่อให้กิจกรรมการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์และเครื่องมือกล ในระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2562 ระยะเวลาจำนวน 30 วัน ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 23 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีวิทยากรซึ่งมีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตหุ่นยนต์แขนกลและระบบอัตโนมัติ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผศ.บุญฤทธิ์ แก้วประชุม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น =. ผศ.นเร็นศ ชัยธานี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ นายธนชล นิธิสุชากุล ผู้แทนบริษัท ต้นคูนและกุ๊กไก่ จำกัดผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางด้าน การอบรมภาคทฤษฎีการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ PLC กับอุปกรณ์ต่างๆ การเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมนิวเมติกส์และอุปกรณ์ต่างๆ การประกอบและติดตั้งแขนกล การเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล เรียนรู้อุปกรณ์และการต่อวงจรไฟฟ้าในตู้คอนโทรล เรียนรู้การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องจักร ติดตั้งแขนกลและประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ติดตั้งเครื่องติดสติ๊กเกอร์สำหรับทำงานร่วมกับแขนกล การทำงานของแขนกลในกระบวนการผลิตจริง

 

ผลสำเร็จของโครงการ

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 23 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตมาประดิษฐ์เครื่องมือกล

2. ได้หุ่นยนต์แขนกล จำนวน 1 ตัว และระบบอัตโนมัติจำนวน 1 ชุด

3. ได้เผยแพร่ผลงานประดิษฐ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

4. ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเครื่องมือกลอัตโนมัติ สำหรับใช้ในกิจการของตนเองได้ โดยมีต้นทุนต่ำ

5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการผลิตในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดปัญหาในกระบวนการผลิตและการทำงานเพื่อลดการบาดเจ็บจากการทำงาน ลดของเสียในกระบวนการผลิต ลดแรงงานคนสามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ