Loading...


"อนุสรณ์" เผย"ชิมช้อปใช้"ดันเศรษฐกิจไม่ขึ้น


นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเมินว่า มาตรการชิมช้อปใช้เฟส 1 และ 2 และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการรับมือการชะลอตัวและถดถอยของเศรษฐกิจโลก

 

นอกจากนี้ งบประมาณปี 2563 ก็ยังไม่ผ่านสภา ควรต้องเพิ่มการขาดดุลงบประมาณเพื่อการลงทุนและสร้างงาน ปรับโครงสร้างภาคการผลิต ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบโจทย์อนาคตสังคมไทย ควรทำงบประมาณขาดดุลเพิ่มเติมจากยอดขาดดุลอีกอย่างน้อย 30-50%

 

ขณะเดียวกันรัฐบาลควรปรับลดงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของทหาร ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยโยกงบประมาณจัดซื้ออาวุธมาใช้ในการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างการจ้างงานใหม่ๆ แทนและดูแลความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของประชาชนแทน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ