Loading...


ก.แรงงาน ตั้ง MARA พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สร้างเทรนเนอร์ออโตเมชั่น


จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ พัฒนาแรงงาน สร้าง Trainer และครูฝึกต้นแบบด้าน Automation เหตุผู้ประกอบกิจการหลายแห่ง ได้นำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ แรงงานจึงต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด 
         

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้าง Trainer และครูฝึกต้นแบบด้าน Automation ปัจจุบัน MARA ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานในพื้นที่แล้วกว่า 6,228 คน สาขาที่เปิดฝึก อาทิ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI และ การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้งแรงงานในสถานประกอบการและแรงงานทั่วไป


โดยในอนาคตจะจัดตั้งศูนย์ MARA ในอีก 3 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา รวมถึงสมุทรปราการ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สนับสนุนการพัฒนากำลังคนรองรับด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่และอุตสาหกรรม 4.0 มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้กับครูฝึกของ กพร. เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แรงงาน
         

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่าในการขับเคลื่อนศูนย์ MARA กพร.ได้จัดทำแผนดำเนินงาน 3 ระยะ ในระยะแรก ดำเนินการจัดตั้งคณะบริหาร จัดวางผังเครื่องจักรที่ทันสมัย กำหนดหลักสูตร ผลิตครูต้นแบบ ระยะที่ 2 ขยายเครือข่าย เน้นพัฒนากำลังคนด้านการปรับปรุง แก้ไข และการซ่อมบำรุง ระยะ 3 เน้นการพัฒนาคนด้านออกแบบ และประยุกต์ใช้ได้ โดยยึดหลักแรงงานต้องทำได้ ทำเก่ง ซ่อมได้ ดัดแปลงได้ และสามารถสร้างผลงานใหม่ได้ 
       

“ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการหลายแห่ง ได้นำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ แรงงานจึงต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ศูนย์ MARA จึงมีความสำคัญที่จะรองรับการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานให้มีทักษะสูง เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ผลิตแรงงานได้ตรงกับความต้องการ” อธิบดี กพร. กล่าว


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ