Loading...


เปิดแล้วตลาดโรงเกลือท้ายเกาะปทุมธานีศูนย์รวมสินค้าทุกชนิด


เปิดแล้วตลาดโรงเกลือท้ายเกาะปทุมธานีศูนย์รวมสินค้าทุกชนิด

เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้านำเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายโดยตรง

 

โดย...พงษ์พัทธ์ วงศ์ยะลา

ที่ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดตลาดโรงเกลือท้ายเกาะโดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นายวิเชียร สวาทยานนท์ ผู้บริหาร และคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ศูนย์รวมสินค้าทุกชนิด ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีกทำเลทอง แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาถูกเป็นตลาดกลางเพื่อให้เกษตรกรพ่อค้าแม่ขายนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมตามแนวปรัชญาที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านนายวิเชียร สวาทยานนท์ ประธานผู้บริหาร ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะเ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรม การตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ แม่ค้า พ่อขาย พี่น้องประชาชน และ ขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดโรงเกลือท้ายเกาะในวันนี้ เจตนารมย์ของผมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำตลาดแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนพ่อค้าแม่ขายได้นำพืชผลทางการเกษตรอันเกิดจากผลผลิตมาขายยังตลาดแห่งนี้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางก็เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้แก่เกษตรกร เป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจครอบครัวให้อยู่ดีกินดีมีความสุข

ด้านนายจรูญศักดิ์สิงหเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าในวันนี้ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนพ่อค้าแม่ขายได้นำนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการนำผลผลิตจากชุมชนในจังหวัดปทุมธานีหรือพื้นที่ใกล้เคียงมาจำหน่ายกับตลาดโรงเกลือ

แห่งนี้โดยตรงซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงและช่วยเหลือเศรษฐกิจมั่นคงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและพี่น้องประชาชนจังหวัดใกล้เคียขอชื่นชมประธานบริหาร คณะกรรมการที่ได้ร่วมใจกันสร้างสรรค์ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะอำเภอสามโคกแห่งนี้ให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกต่อผู้บริโภคโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรทุกอาชีพสามารถนำผลผลิตมาขายโดยตรงกับตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ