Loading...


สหภาพฯขสมก.ยื่นหนังสือ"ศักดิ์สยาม"สอบหาคนรับผิด


นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) นำกลุ่มสหภาพแรงงานฯเข้ายื่นหนังสือต่อ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของ ขสมก. และความเดือดร้อนของพนักงาน โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบหนังสือ

 

ทั้งนี้ทางสหภาพฯ ได้ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

กรณีที่บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้อง ขสมก. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย 1,556 ล้านบาท จากการที่ ขสมก. บอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารและเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทาง จำนวน 2,600 คัน วงเงิน 1,665 ล้านบาท ซึ่งหาก ขสมก.ต้องรับผิดตามฟ้องย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมาก

 

นอกจากนี้ สหภาพฯ ขสมก. ขอให้ เร่งรัดการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ขสมก. แทนบอร์ดที่ได้ลาออกไป โดยขอให้รมว.คมนาคม สั่งการให้ ขสมก. ตรวจสอบวิธีการซื้อหรือเช่าซื้อ เพื่อให้สามารถใช้เป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ เพื่อหารายได้ต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน ขสมก. เช่าอู่เอกชนหรืออู่ของรัฐในราคาที่สูง เช่น เขตการเดินรถที่ 7 มีการเช่าอู่จอดรถเมล์หลายอู่และมีราคาสูงเกินไป และให้ ดำเนินการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่ง และให้ติดตามหนี้สินรถร่วมเอกชนทุกประเภทที่ค้างชำระ หรือหากผิดเงื่อนไขสัญญาให้ยกเลิกสัมปทาน โดยให้ฝ่ายกฎหมาย ขสมก.เร่งรัดหนี้สินตามกฎหมายต่อไป


Loading...

นอกจากนี้ ยังขอ ให้บรรจุพนักงานลงในโครงสร้างเดิม เนื่องจากโครงสร้างใหม่ที่บอร์ดมีมติให้ความเห็นชอบ ไม่สามารถนำโครงสร้างใหม่มาบังคับใช้ได้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังไม่ให้ความเห็นชอบ ถือเป็นโครงสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนำมาบังคับใช้กับพนักงานไม่ได้ ในส่วนของการปฎิรูปเส้นทางรถเมล์นั้น ขอให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ ขสมก. เดินรถใน 137 เส้นทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อบริการประชาชนในฐานะหน่วยงานของรัฐและสนองนโยบายรัฐบาล

 

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารมว.คมนาคม รับที่จะนำข้อเสนอแนะจาก สหภาพขสมก.ฯ เสนอต่อ รมว. คมนาคม เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ ขสมก. เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นLoading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ